Home2

Swami Dayanand Saraswati

Founder, Arya Samaj

Source: Arya Samaj (YouTube channel)

Shri Narendra Modi's speech

at Maharshi Dayanand Saraswati's Birth Anniversary Celebrations

Swami Shraddhanand Saraswati

Source - Bharat Let's Talk (YouTube channel)

Pandit Lekh Ram

Source: Arya Samaj (YouTube channel)

Mahatma Hansraj

Pandit Gurudatta Vidyarthi

Swami Virjanand

  • 212-213 Avvai Shanmugam Salai, Gopalapuram, Chennai – 600 086

  • +91-72007 62629 | +91-93810 18807